สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางชำระค่าธรรมเนียมใบขนสินค้า

กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางช าระค่าธรรมเนียมใบขนสินค้า กรมศุลกากรเพิ่มช่องทางการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก ส าหรับการผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้มี ทางเลือกในการช าระเงินเพิ่มขึ้น รองรับโครงการ “บูรณาการความรู้ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง” (MOF Web Tax Portal) นายจ าเริญ โพธิยอด รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และเป็นการส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกให้ ผู้ประกอบการสามารถช าระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงิน สดและเช็คของผู้ประกอบการ กรมศุลกากรจึงได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในการเพิ่ม ช่องทางการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออกส าหรับการผ่านพิธีการและตรวจปล่อย สินค้า ตามโครงการ “บูรณาการความรู้ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง” (MOF Web Tax Portal) นอกเหนือจากการที่ผู้ประกอบการสามารถช าระค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการทางศุลกากรด้วยตนเองที่ กรมศุลกากร หรือช าระค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการทางศุลกากรตามใบแจ้งหนี้ผ่านระบบ Teller Payment (เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทั่วประเทศ) เท่านั้น โดยกรมศุลกากรได้พัฒนาระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการทางศุลกากรตามใบแจ้งหนี้ให้รองรับช่องทางการรับช าระเงินของ ธนาคารกรุงไทยอีก 3 ช่องทาง ได้แก่  บริการ ATM Payment (ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั่วประเทศ)  บริการ KTB Netbank (ผ่านระบบเว็บไซต์ที่ให้บริการลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา)  บริการ KTB Corporate Online (ผ่านระบบเว็บไซต์ที่ให้บริการกลุ่มลูกค้านิติบุคคล) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการด้วยระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

Tags :

view