สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สิทธิพิเศษของตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐานเออีโอ

ด้าน

หัวข้อย่อย

ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก

ด้านพิธีการ

ศุลกากร

นำของเข้า

   1.  ยกเว้นการตรวจ(เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุอันควรสงสัย)

   2.  ได้รับบริการในช่องทางพิเศษ

   3.  ได้รับสิทธิเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติ

   4.  ให้ชักตัวอย่างและตรวจปล่อยไปก่อน

   5.  ไม่ต้องวางประกันด้านปริมาณ สำหรับของกอง(Bulk Cargo)

 

ส่งของออก

1.  ยกเว้นการตรวจ(เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุอันควรสงสัย)

   2.  ได้รับบริการในช่องทางพิเศษ 

   3.  ยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก

   4.  ได้รับการอำนวยความสะดวกจากความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA)

ส่งของกลับออกไป

(Re-Export)

  1.  สินค้านำเข้าในอารักขาของศุลกากรที่ส่งออกทางท่าอื่นที่มิใช่ท่าที่ได้นำเข้าให้ชำระอากร 1 ใน 10 ส่วน แต่ไม่เกิน 1,000 บาทได้

   2.  ยกเว้นการตรวจร่วมจาก สสป.

สินค้าถ่ายลำ

   ใช้การเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขอถ่ายลำ

สินค้าผ่านแดน

       ใช้การเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่งสินค้าผ่านแดน

การคืนอากรทั่วไป

    ได้รับการพิจารณาคืนอากรทั่วไปที่มีรายการสินค้าไม่เกิน 50 รายการต่อใบขนสินค้าภายใน 10 วันทำการ

การตรวจสอบหลังการ

ตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ

     การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าหรือส่งของออกย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันนำของเข้าหรือส่งของออก

ด้านสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร

การคืนอากร

ตามมาตรา 19 ทวิ

   ได้รับสิทธิพิเศษด้านการลดอัตราอากรตามที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ เพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ

  2.)ได้รับสิทธิพิเศษด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ดังนี้

   2.1  การขออนุมัติหลักการทั่วไป แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

   2.2  เลือกวิธีการยื่นสูตรการผลิตได้

   2.3  ได้รับการอนุมัติคืนเงินอากร หรือหนังสือค้ำประกันทันทีที่ยื่นใบขอคืนค่าภาษีอากรและหนังสือค้ำประกันสำหรับการตรวจสอบชุดคำขอคืนอากรที่ได้รับการอนุมัติแล้วมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

การชดเชยค่าภาษีอากร

   กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ สำหรับการตรวจสอบชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและจัดพิมพ์บัตรภาษี

คลังสินค้าทัณฑ์บน

   1.1  การขออนุมัติสูตรการผลิตสามารถเลือกวิธีการยื่นสูตรการผลิตได้

   1.2  การตรวจนับของคงเหลือปีเว้นปี

   1.3  การตรวจสอบปิดงวดบัญชีแล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ

   1.4  ได้รับการผ่อนผันการจัดส่งรายงานของที่นำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนและรายงานของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

   1.5  การจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำงวดบัญชีให้จัดส่งเฉพาะรายงานของคงเหลือทุกงวด 6 เดือน สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าให้จัดส่งแบบสรุปการใช้วัตถุดิบประจำงวดบัญชีเพิ่มเติม

 

เขตปลอดอากร

   1.  การตรวจนับของคงเหลือ ปีละ  1 ครั้ง

   2.  ผ่อนผันการจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำงวดบัญชี โดยให้จัดส่งทุกงวด 6 เดือน

ด้านคดี

 

   1.  กรณีละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร หรือตรวจพบความผิดฐานสำแดงเท็จ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้ได้รับมอบหมายประจำจุดตรวจปล่อยเป็นผู้พิจารณาความผิดและสั่งคดีไปก่อนได้ทันที ในกรณีที่ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอยินยอมทำความตกลงเพื่อระงับคดีในชั้นศุลกากรสำหรับความผิดดังกล่าว ทั้งนี้ การสั่งคดีให้ปรับหรือผ่อนผันการปรับตามเกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องที่กรมศุลกากรกำหนด

   2.  กรณีการกระทำความผิดฐานสำแดงเท็จเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือประกาศกรมศุลกากรซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 ทวิ และมาตรา 19 ตรี อันไม่มีผลกระทบต่อค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆ และไม่เสียหายแก่ทางราชการ ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคืนอากรพิจารณาความผิดและสั่งคดีไปก่อนได้ทันที

Tags :

view